Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

May 01 2015

April 26 2015

April 17 2015

April 05 2015

March 29 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 01 2015

April 26 2015

April 17 2015

April 05 2015

May 01 2015

April 26 2015

April 17 2015

May 01 2015

April 26 2015

May 01 2015

Syndikalistisk #1maj i Uppsala 2015
De senaste åren har vi sett många kamper och segrar, både i Sverige och i världen.
Boende i Gränby har kämpat sig till bättre villkor mot Rikshem. De har också lagt grunden för en långsiktig organisering för att tillvarata sina intressen i sitt bostadsområde. Och runtom i landet växer det organiserade motståndet mot renovräkningar och gentrifiering.

Sjuksköterskorna på Akademiska har under flera års tid kämpat sig till högre ingångslöner och bättre arbetsvillkor.
Kampen har spridit sig över landet och nu har allt ifrån barnmorskor till biomedicinskanalytiker och hemtjänstpersonal inspirerats och kämpar nu för sina rättigheter.

Under de senaste åren har man i Rojava byggt upp demokratiska och autonoma områden som varit en viktig grund för det framgångsrika väpnade motståndet mot IS.

1 maj är en dag född ur det som är genomgående för våra segrar och kamper - organisering och klasskamp.
Kamp tillsammans med människor i samma situation. Organisering som inte bara försvarar våra intressen utan kämpar för den framtid som är vår!

Klasskamp räddar!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl